Obchodní podmínky

VERSAILLES, s.r.o.
Sídlem: Sarajevská 1714/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Identifikační číslo: 25103300
Korespondenční adresa: Zahrádky 73, Zahrádky, 47101

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darekschuti.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") obchodní společnosti VERSAILLES, s.r.o. , se sídlem Sarajevská 1714/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, identifikační číslo: 25103300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 256877 (dále jen "Prodávající") upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darekschuti.cz (dále jen "E-shop Dárek s chutí"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2.Provozovna Prodávajícího pro účely E-shop Dárek s chutí je na adrese Zahrádky 73, Zahrádky 47101 (dále jen "Provozovna")

1.3.Prostřednictvím E-shopu Dárek s chutí si Kupující může závazně objednat Zboží, a to vytvořením objednávky prostřednictvím vyplnění údajů do příslušného formuláře uveřejněného Prodávajícím v E-shopu Dárek s chutí (dále jen "Objednávka")

1.4. Prodávající prostřednictvím svého smluvního partnera (dále jen "Doprava") pro Objednatele zajišťuje rovněž přepravu a dodání Zboží, a to i třetí osobě odlišné od Objednatele a označené Kupujícím v Objednávce (dále jen "Příjemce"), to vše za cenu sjednanou v Kupní smlouvě.

1.5.Na všechny Kupující Prodávajícího se vztahují VOP s výjimkou právnických a podnikajících osob jednajících v rámci své podnikatelské činnosti

1.6.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.7.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9.K návštěvě e-shopu a otevření jeho prezentace je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Dovršení věku 18 let zákazník vždy potvrdí před otevřením prezentace e-shopu kliknutím na políčko "vstoupit", které se vždy zobrazí před otevřením prezentace e-shopu s upozorněním na požadavek dovršení věku 18 let a s odkazem na tyto VOP.

Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že návštěva e-shopu, objednání a prodej alkoholických nápojů (dále jen "zboží") fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

2. Uživatelský účet

2.1 Každý Kupující, který má zájem v rámci E-shopu Dárek s chutí vytvořit u Prodávajícího závaznou Objednávku za účelem uzavření Kupní smlouvy a nákupu Zboží, musí v E-shopu Dárek s chutí zadat do příslušného formuláře své jméno, příjemní, e-mail a telefonní spojení s adresou, na kterou bude Zboží doručeno.

2.2 Jestliže Objednatel bude po Prodávajícím požadovat, aby doručil Zboží Příjemci, je povinen v E-Shopu Dárek s chutí ve formuláři rovněž vyplnit jméno, příjmení, e-mailové a telefonní spojení s adresou doručení Příjemce. Ve formuláři v kolonce nazvané "Vzkaz pro obdarovaného" může Kupující rovněž vyplnit vzkaz, který chce, aby byl Kupujícím doručen Příjemci spolu se Zbožím.

2.3. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen "Účet").Ze svého Účtu může Kupující zadávat Objednávky požadovaného Zboží bez toho, aby musel opakovaně vyplňovat své identifikační údaje. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.4. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.6. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Dále Prodávající Účet zruší, a to na základě písemné žádosti Kupujícího požadujícího zrušení Účtu.

2.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Za účelem nakoupení Zboží od Prodávajícího v E-Shopu Dárek s chutí Kupující vybere Zboží a vyplní údaje požadované Prodávajícím v Objednávce, případě vytvoří Objednávku prostřednictvím svého účtu.

3.5. Vytvořením Objednávky v E-shopu Dárek s chutí Objednatel vyjadřuje svůj souhlas a v§li uzavřít Kupní smlouvu na dodání Vybraného zboží do místa doručení uvedeného v Objednávce.

3.6. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.6.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "Objednávka").

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky, dále také odstraňovat z elektronického nákupního košíku jednotlivé položky. Kupujícímu se zobrazí zejména všechno zboží uložené v nákupním košíku, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny všeho zboží uloženého v nákupním košíku a náklady na dopravu objednávaného zboží.

3.8. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa Kupujícího"). Odeslání objednávky je návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Pokud Kupující zadal chybnou elektronickou adresu Kupujícího, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

3.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), nebo upřesnění či změnu podmínek dodání zboží nebo způsobu úhrady oproti kupní smlouvě.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů může záviset na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, využívaném Kupujícím.

3.13. V E-shopu Dárek s chutí jsou u Zboží uvedeny ceny s daní z přidané hodnoty (dále jen "DPH") a to v zákonné výši dle platných a účinných právních předpisů v době uzavření Kupní smlouvy. Zobrazení ceny v E-Shopu Dárek s chutí zůstávají v platnosti, po celou dobu jejich zobrazení v E-Shopu Dárek s chutí, přičemž platí, že pro Kupujícího je závazná cena Zboží potvrzená Prodávajícím.Prodávající je oprávněn uzavřít Kupní smlouvu za zcela individuálních podmínek sjednaných s konkrétním Odběratelem.

3.14. K ceně Zboží budou Prodávajícím připočteny případné náklady spojené s dodáním. Zboží dle zvoleného způsobu dodání Zboží Kupujícím v Objednávce.

3.15. Prodávající si vzhledem k druhu nabízeného Zboží (sezónnost některých květin, závislost na dovozu některých květin ze zahraničí) vyhrazuje možnost bez souhlasu Kupujícího změnit druh nebo barvu Kupujícím objednaného Zboží do výše 20% z celkového množství oproti fotografiím umístěných v E-shopu Dárek s chutí.

3.16. V případě nutné změny Zboží ve vyšším rozsahu než je uveden v bodě 3.13. VOP, Prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje Kupujícího. V případě, že v přiměřené lhůtě nedojde k dohodě o změně Objednávky, jsou Kupující i Prodávající oprávněni od Kupní smlouvy odstoupit.

3.17. Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím, případně složenkou.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 94-4665820247/0100, vedený u společnosti VERSAILLES, s.r.o. (dále jen "účet prodávajícího");

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního on-line systému.

4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě, že Kupující Prodávajícímu zaplatí sjednanou Kupní cenu bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, zavazuje se Prodávajícímu zaslat potvrzení o provedené platbě na e-mailovou adresu Prodávajícího info@versailles.cz , nebo musí Kupní cenu zaplatit 3 dny před požadovaným dnem realizace Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit sjednanou Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat a slevu lze uplatnit pouze na nezlevněné zboží.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícího daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [………..].

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Prodávající není vůči Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) OZ.

6.2. Jakékoliv zprávy Kupujícího či případné stížnosti mohou být Kupujícím zaslány Prodávajícímu k vyřízení na e-mailovou adresu Prodávajícího info@versailles.cz . Odpověď na zprávu Kupujícího či vyřízení stížností Objednatele odešle Prodávajícímu na e-mailovou adresu Kupujícího.

6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy rovněž možné využít.

6.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. Května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

6.5. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2.OZ.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6.8. Kupující bere na vědomí, že veškeré fotografie nabízeného zboží jsou chráněny autorským právem.

6.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. Vady zboží

7.1. V případě osobního převzetí Zboží je Kupující povinen Zboží řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v Provozovně či jiném místě určeném k výdeji Zboží u Prodávajícího uplatnit. V takovém případě, jestliže Zboží při převzetí skutečně trpí vadami, se Prodávající zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny Zboží, a to buď jako celku nebo jeho částí. (např. výměna zlomené květiny)

7.2. V případě doručení Zboží Dopravcem je Příjemce povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7.3. Kupující bere výslovně na vědomí, že běžné vadnutí květin není skrytou vadou Zboží. Jakékoli jiné skryté vady Zboží je Kupující, případně Příjemce, povinen Prodávajícímu sdělit neprodleně poté, co zjistí, a to telefonicky nebo e-mailem. Pokud jsou Kupujícím nebo Příjemcem převzatým Zbožím květiny, je Kupující nebo Příjemce pro případné úspěšné uplatnění svého nároku povinen skrytou vadu oznámit nejpozději do 24 hodin od převzetí Zboží. V případě zjištění existence skrytých vad Prodávajícím budou nároky Kupujícího nebo Příjemce uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z Kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude provedena na náklady Prodávajícího, a to včetně dopravy a bez zbytečného odkladu.

8. Odstoupení od kupní smlouvy 

8.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího stejně, jako u Zboží, které podléhá rychlé zkáze a spotřební lhůtě (např. květiny a potraviny).

8.2. Pokud se nejedná o Zboží, na které se vztahuje 9.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.

8.3. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel. Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou Cenu Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží Kupujícím. V případě dodání Zboží prostřednictvím Dopravcem, vrátí Prodávající Kupujícímu ve smyslu ust. §1832 odst. 2 OZ pouze cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí Kupujícím v Provozovně, které je zdarma. Prodávají je oprávněn proti nároku Kupujícímu na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Kupujícím vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu.

8.4. Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že údaje vztahující se ke Zboží nebo k Ceně Zboží uvedené v E-shopu Dárek s chutí byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.

8.5. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. 9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující bere na vědomí s akceptací těchto VOP, dobrovolně souhlasí s tím, aby Prodávající ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zpracoval osobní údaje Kupujícího v rozsahu Objednávky nebo registrace za účelem zřízení Účtu, a to za účelem realizace práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a vedení Účtu Prodávajícím, a to minimálně po dobu účinnosti Kupní smlouvy nebo trvání Účtu Kupujícího a maximálně po dobu 5 let ode dne uzavření Kupní smlouvy.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo dalších obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Prodávajícího. 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Kupující akceptací těchto VOP bere na vědomí, že všechny fotografie v E-shop Dárek s chutí jsou ve smyslu §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisu, autorskými díly a Prodávající je připraven tyto fotografie jako autorská díla chránit a případně podniknout veškeré právní kroky, pokud by s nimi bylo neoprávněně nakládáno.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Pokud vztah založeny Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany Kupní smlouvy sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Objednatel prohlašuje, že si tyto VOP řádně přečetl, považuje je za srozumitelné a v celém rozsahu akceptovatelné a přiměřené. 

V Praze dne 1.11.2018

Reklamační řád

  •  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 písm. d) a e) OZ nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy u Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího stejně, jako u Zboží, které podléhá rychlé zkáze a spotřební lhůtě (např. květiny a potraviny).
  •  Pokud se nejedná o Zboží, na které se vztahuje 9.1. VOP, je Objednatel oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 písm. a) OZ od Kupní Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží Příjemcem.
  • V případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupní smlouva zaniká a Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Kupní smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu (jako poštovné, balné apod.) nese v plné výši Objednatel. Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou Cenu Zboží bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží Kupujícím. V případě dodání Zboží prostřednictvím Dopravcem, vrátí Prodávající Kupujícímu ve smyslu ust. §1832 odst. 2 OZ pouze cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí Kupujícím v Provozovně, které je zdarma. Prodávají je oprávněn proti nároku Kupujícímu na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena Kupujícím vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že údaje vztahující se ke Zboží nebo k Ceně Zboží uvedené v E-shopu Dárek s chutí byly bez vědomí Prodávajícího třetí osobou změněny, nebo pokud zásoby Prodávajícího neumožňují řádné splnění Kupní smlouvy a těchto VOP.
  •  Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.